El dissabte 5 de Juliol va ser publicat el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que inclou entre moltes altres novetats la ja anunciada reducció de retenció de l’IRPF sobre els rendiments d’activitats econòmiques de certs professionals.

Es redueix amb data 5 juliol 2014 la retenció del 21% al 15% per a aquells professionals que compleixin els punts:

  • 1. – El volum de rendiments íntegres de les seves activitats professionals l’any immediatament anterior sigui inferior a 15.000,00 euros.
  • 2. – Aquests rendiments representin més del 75% de la suma de rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts en aquest exercici.

Per a l’aplicació del tipus de retenció previst, els contribuents hauran de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència d’aquesta circumstància, i el pagador queda obligat a conservar la comunicació degudament signada.